PUBLIC TRAINING

VIEW MORE >

IN-HOUSE TRAINING

VIEW MORE >

ONLINE TRAINING

VIEW MORE >

PUBLIC TRAINING

VIEW ALL
30
March
บัญชีภาษีผู้ประกอบการ
หลักสูตรอบรมบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 8
9:00 am - 4:00 pm

หลักสูตรอบรมบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 8 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเริ่มต้น ยังไม่ชำนาญในการทำเอกสารบัญชี หรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการต้องการเรียนรู้ ศึกษา และสามารถทำเอกสารบัญชี และภาษีเบื้องต้นได้

IN-HOUSE TRAINING

วางแผนภาษีทั้งระบบ (2)

การวางแผนเกษียณ เพื่อความสุขของพนักงาน

หลักสูตรการวางแผนเกษียณ สำหรับพนักงาน เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการให้ความรู้สำหรับพนักงาน ให้สามารถวางแผนเกษียณ วางแผนเงินออมและการลงทุน ก่อนเกษียณ รวมถึงการใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วิเคราะห์งบการเงิน

วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลดต้นทุน

หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับลดต้นทุน เหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการลดต้นทุนขององค์กร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินขององค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรวางแผนภาษีทั้งระบบ1

การวางแผนภาษีทั้งระบบ สำหรับเจ้าของกิจการ

หลักสูตรการวางแผนภาษีทั้งระบบ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการวางแผนภาษีให้กับองค์กร เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนภาษี ให้ถูกหลักการและถูกต้องตามกฏหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้องการให้ทีมงานของเราอบรมให้องค์กรของคุณ

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลการอบรมภายในองค์กร

OUR TESTIMONIAL

วิศว

คุณวิศว ตันตระกุล

เจ้าของธุรกิจ

“ ได้มีโอกาสอบรมหลักสูตรบัญชี ภาษี กับ 9 ไกล อะคาเดมี่  แล้วทำให้ผมเข้าใจหลักการบัญชี ภาษี และนำมาปรับใช้กับการทำธุรกิจได้มากเลยครับ”

nei

คุณนิลุบล เผือกบัวขาว

เจ้าของธุรกิจ

“ เรียนหลักสูตรบัญชี ภาษี สำหรับผู้ประกอบการ แล้วทำให้สามารถทำเอกสารบัญชี และสามารถคุยกับสำนักงานบัญชีได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ ขอบคุณ 9 ไกล อะคาเดมี่ ด้วยนะคะ ”

SUBSCRIBE TO OUR NEWS